آرامگاه فردوسی

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی یکی از شعران بزرگ ایران در 20 کیلومتری شمال مشهد در میان دو روستای توس سفلی و اسلامیه ...

معرفی همه چیز درباره آرامگاه فردوسی

فردوسی چه کسی بود؟

فردوسی را همه می‌­شناسیم. کمتر کسی است که نام پرآوازه این شاعر نابغه را نشنیده باشد. او از نجیب‌­زادگان توس و از میان طبقه‌ه­ای موسوم به “دهقانان” بود. او در سال 329 هجری و در همان سالی که رودکی سمرندی ( پدر شعر فارسی) این جهان را وداع کرد، به دنیا آمد. ﭘﺪر ﻓﺮدوﺳﯽ دهقان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ معنی اﯾﺮاﻧـﯽ­ﺗﺒـﺎر و ﺻـﺎﺣﺐ دﻩ ﺑـﻮدﻩ­اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯽ­توان فهمید زندگی به نسبت ﻣﺮﻓﻬﯽ داﺷـﺘﻪ­است. آرامگاه فردوسی در شهر مشهد است.

همه چیز درباره آرامگاه فردوسی

ﻓﺮدوﺳـﯽ در کودکی از حیث ﻣﺎﻟﯽ مشکلی نداشت و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ هم دارا بود. ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﻮاهد ﻣﻮﺟـﻮد در ﺷﺎهناﻣﻪ ﻣﯽ­ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ او غیر از زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ درﯼ ﺑﻪ زﺑﺎ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌­هاﯼ ﻋﺮﺑﯽ و ﭘﻬﻠﻮﯼ ﻧﻴﺰ ﺁﺷﻨﺎ ﺑـﻮدﻩاﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می­‌رسد که او ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ داشته‌­اﺳﺖ. او در طول 30 سال یکی از معروف­ترین منظومه­‌های فارسی شاهنامه را سرود. یکی از مهم‌­ترین کوشش­‌های ایران­گرایانه او گردآوری، تنظیم و سر و سامان دادن به تاریخ گذشته ایران بود.

برای نوشتن این اثر عظیم او از وزیر و پیشکار خود “ابومنصور معمری” خواست تا “خداوندان کتب را از دهقانان و فرزانگان و جهان‌دیدگان از شهرها بیاورند” و بنشانند تا کتاب‌­ها و کارنامه‌­های شاهان و زندگانی و اقدامات هر یک را از هر جایی جمع کنند تا در کتابی به نام “شاهنامه” گردآورند. بنابراین در ابتدا شاهنامه منثور، که به شاهنامه ابومنصوری معروف شده‌­است، به کوشش ابومنصور گردآوری شد و سپس شاهنامه منظوم براساس آن سروده و تکمیل شد.

ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮودن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺣﺪود 15 ﺳﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎهناﻣﻪ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮرﯼ ﮐﺎر ﮐـﺮد و ﺁن را درﺳﺎل ٣٨۴ ﻗﻤﺮﯼ ﭘﺎﯾﺎن داد. ﻓﺮدوﺳﯽ که ﺑﻪ ﻗـﻮل ﺧـﻮدش هـﻴﭻ ﭘﺎدﺷـﺎهی را شایسته هدیه دادن ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻧﺪﯾﺪ (ﻧﺪﯾﺪم ﮐﺴﯽ ﮐﺶ ﺳزاوار بود)، ﻣﺪﺗﯽ کتابش ر پنهان کرد و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺨش‌­هاﯼ دﯾﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﺷﺎهناﻣﻪ اﻓﺰود.

ﭘﺲ از ﺣﺪود دﻩ ﺳﺎل (در سال ٣٩۴ هجرﯼ ﻗﻤﺮﯼ و در ﺳـﻦ ﺷـﺼﺖ و ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎﻟﮕﯽ)، ﻓﺮدوﺳـﯽ ﮐـﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﻓﺮزﻧﺪش را ﻧﻴﺰ از دﺳﺖ دادﻩ ﺑﻮد، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑـﻪ ﺳـﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤـﻮد تقدیم ﮐﻨﺪ. بنابراین او اﺷﺎرﻩ­­هاﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺳـﺎﺑﻘﺶ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد را ﺑﺎ وﺻﻒ و ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺶ جایگزین ﮐـﺮد. تدوین دوم در سال 400 هجری پایان یافت ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺠﺎﻩ هزار تا ﺷﺼﺖ هزار ﺑﻴﺖ داﺷﺖ.

ﻓﺮدوﺳـﯽ ﺁن را در ﺷـﺶ ﯾـﺎ هفت ﺟﻠـﺪ ﺑﺮاﯼ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎد. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد ﻓﺮدوﺳﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺷﺎهناﻣﻪ ﻧﮕﺎﻩ هم ﻧﮑﺮد و ﭘﺎداﺷﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻮد ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎد. پس از آن ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺨﺶ­هاﯼ دیگری ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﺷـﺎهناﻣﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮد ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﺎاﻣﻴﺪﯼ و امید ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻌﻀﯽ از اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻻر ﺷﺎﻩ اﺧﺘﺼﺎص دارد.

مذهب فردوسی چی بود

ﺁﺧﺮﯾﻦ اﺷﺎرﻩ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺧﻮد است که در آن زمان ﺣﺪود هشتاد ﺳﺎل بوده است. (ﮐﻨﻮن ﻋﻤﺮ ﻧﺰدﯾﮏ هشتاد شد/ امیدم به یک‌باره بر باد شد) فردوسی حدودا از 41 سالگی تا 71 سالگی را به سرودن این اثر فوق­‌العاده پرداخته‌­است.

در ﺣـﺪود ﺳـﺎل 395 هجری قمری ﺑـﺎ درﺑـﺎر ﯾﻤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ و اﻣﻴﻦ اﻟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺳﺒﮑﺘﮑﻴن ﺁﺷﻨﺎ شد و تصمیم گرفت ﻧـﺴﺨﻪ دوﻣـﯽ از ﺷـﺎهناﻣﻪ را آماده کند و ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺤﻤﻮد غزنوی نام‌گذاری کند. اﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻏﺰﻧﻮﯼ ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ با ﺷﺎﻋﺮان به خوبی رفتار می‌­کرد، ﺑﺎ او ﺧﻮشﺮﻓﺘﺎرﯼ ﻧﮑـﺮد.

زمانی که او مورد ﺧـﺸﻢ ﺳـﻠﻄﺎن قرار ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﻪ هرات رفت و از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران گریخت. ﺳﭙﺲ در ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳـﺎن ﺑﺎزﮔـﺸﺖ و ﺣـﺪود ﺳـﺎل ۴١١ هجری در گذشت. ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮﯼ که ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳﺖ ﻣـﺘﻦ ﺧـﻮد ﺷـﺎهنامه اﺳـﺖ. ﺁﺛـﺎر دﯾﮕـﺮﯼ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ، رﺑﺎﻋﯽ، ﻗﺼﻴﺪﻩ و ﻏﺰل ﻧﺴﺒﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ­اﺳﺖ.

مذهب فردوسی چه بود؟

جالب است بدانید که مذهب فردوسی شیعه بود که به همین علت، او را برای خاکسپاری به گورستان مسلمانان راه ندادند و در باغ شخصی­‌اش و داخل آرامگاه  کنونی او در شهر تابران توس به خاک سپرده‌­شد.

آرامگاه فردوسی کجاست؟

درباب معرفی آرامگاه فردوسی باید بگوییم که این بنا که تاکنون بارها ساخته و ویران شده‌­است، در ابتدا ساختمانی محقر بود. اما در ابتدای قرن 14 و هم­زمان با ملی‌­گرایی نوین ایران، به درخواست محمدتقی بهار از رضاخان، ساخت آرامگاهی شایسته فردوسی از سر گرفته‌­شد.

معماری فوق‌العاده‌ی آرامگاه

مساحت مجموعه آرامگاه فردوسی 6 هکتار و شامل باغ آرامگاه، استخر، کتابخانه، موزه، تندیس فردوسی، ساختمان آرامگاه و داخل آرامگاه فردوسی، همچنین آرامگاه مهدی اخوان ثالث است. سی فواره در 3 دسته 10 گانه و آراسته با گلبرگ­‌های نیلوفر به نشانه 30 سال رنج سرایش اثر خارق­‌العاده‌­اش ” شاهنامه” درون استخر قرار دارد.

معماری آرامگاه فردوسی 1

معماری آرامگاه فردوسی، طراحی و بازسازی آن به دست هوشنگ سیحون و براساس طرح قبلی کریم طاهرزاده بهزاد با کمی تغییر انجام شد. معماری آرامگاه فردوسی مکعبی ساده با ارتفاع 18 متر و مساحت 1043 مترمربع است. این مکعب از 7 مکعب کوچک­تر و برهم‌­نهاده تشکیل شده‌است. بر روی آرامگاه کتیبه‌هایی به شیوه هخامنشی و بیت‌­هایی از شاهنامه فردوسی وجود دارد.

در این بنا مجموعا 12 ستون قرار دارد که سرستون‌­هایشان به شکل دو سر گاو به‌­هم‌­چسبیده است. بر فراز و پیشانی مکعب نیز نشان فروهر تراشیده شده‌­است. به طور کلی سازه آرامگاه یادآور زیگورات­‌های باستانی است.

مجسمه فردوسی را چه کسی ساخته؟

تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی توسط ابوالحسن صدیقی طراحی و ساخته­ شده­‌است.

موزه آرامگاه فردوسی چه چیزهای جذابی دارد؟

ساختمان موزه آرامگاه فردوسی همزمان با بنیاد آرامگاه فردوسی در بخشی از محوطه باغ و در سال 1347 با مساحتی حدودا 600 متر مربع توسط مهندس هوشنگ سیحون طراحی شد. در ابتدا این بنا با هدف اجرای نقالی و چایخانه ساخته شد و بعدا به خاطر معرفی بهتر ارزش­‌های فرهنگی و تاریخی توس و شخصیت بزرگ فردوسی به موزه تغییر کاربری داد.

مجسمه آرامگاه فردوسی

در این موزه اشیایی چون پوشش‌­های فن‌های جنگاوری قدیم، شاهنامه‌­های قدیمی، نقاشی­‌های قهوه‌­خانه‌ای، ظرف‌های سفالی، سکه، تیر و کمان، اشیایی با مفاهیمی چون آثار سنگی کشف شده از دشت توس، شاهنامه‌­های چاپ فلورانس 73 کیلوگرمی موسسه امیرکبیر، آثار کشف شده از حفاری‌­های باستان‌شناسی شهر توس مانند تنگ‌ها، پیه‌­سوزها، عطردان­‌ها، نسخه‌­های خطی منحصربه­‌فرد، تابلوهای نقاشی با مضمون داستان‌­های شاهنامه فردوسی و پرتره حکیم توس و … قرار دارد.

کتابخانه زیبای آرامگاه فردوسی چه شکلی است؟

کتابخانه آرامگاه فردوسی به تازگی تاسیس شده­‌است و شامل 12 هزار جلد کتاب است. از بین این کتاب­ها 3 هزار جلد با موضوعات مرتبط با این شاعر ارزنده می‌­باشد.

فاصله آن تا مشهد

آرامگاه فردوسی، محل خاکسپاری حکیم ابوالقاسم فردوسی در توس و در 25 کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد.

قیمت بلیط آرامگاه  چقدره؟

برای رفتن به آرامگاه فردوسی اصلا نگران هزینه ورودی آرامگاه فردوسی نباشید، زیرا هزینه آن بسیار ناچیز است.

چطور به آرامگاه فردوسی برویم؟

آدرس دقیق و شماره تلفن آرامگاه فردوسی: مشهد، کیلومتر 20 آزاد راه کنار گذر شمالی، شهر توس، آرامگاه فردوسی

ساعات بازدید از آرامگاه فردوسی

بهار و تابستان: 7:30 – 20

پاییز و زمستان: 7:30 – 17

فانزی لحظات خوشی را در آرامگاه فردوسی یرایتان آرزومند است.

پیشنهاد فانزی برای افرادی که به آرامگاه فردوسی مراجعه می‌کنند:

این افراد می‌توانند پس از بازدید از آرامگاه فردوسی، از مکان هایی مانند آرامگاه علی‌ بن موسی الرضا، مسجد گوهر شاد، آرامگاه خواجه ربیع، موزه نادری و چهار طاقی بازه هور بازدید کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>