مذهبی

آرامگاه ناصرالحق

آرامگاه ناصرالحق در آمل، محله پایین بازار، چاکسر قرار گرفته شده است...

  • آمل
آرامگاه ناصرالحق

مسجد جامع آمل

مسجد جامع آمل مربوط به اواحر دوران صفوی و دروان قاجار می باشد...

  • آمل
مسجد جامع آمل