شهر ساری در کوهپایه های رشته کوهای البرز قرار دارد که باعث شده است دارای دو بخش کوهستانی و دشت باشد. این شهر در طول جغرافیایی 53 درجه و 5 دقیق و عرض 36 درجه و 4 دقیقه از شرق به فاصله 10 کیلومتر به شهر سورک و شمال سرقی به فاصله 25 کیلومتر به نکا که شهر صنعتی تورستی استان می باشد، به فاصله 45 کیلومتری به شهر بهشهر و 130 کیلومتری شهر گرگان و 690 کیلومتری شهر مشهد قرار دارد.

این شهر زیبا و سبز به فاصله 37 کیلومتری دریای مازندران و در قسمت های شمالی با فرح آباد و جویبار و لاریم و از غرب به فاصبه 10 کیلومتری قائم شهر و بابل، با فاصه 70 کیلومتری با شهر آمل همسایه می باشد.

آب و هوا:

داخل شهر ساری رودخانه تجن قرار گرفته است که این رود در شرق ساری در جریان می باشد. در سال های اخیر در کنا این رودخانه پارک تجن که نام دیگر آن پارک قائم می باشد و پارک ملل ساری افتتاح شده است.

آب و هوای شهر ساری در فصل تابستان معتدل و نمناک است و در فصل زمستان نسبتاً سرد و خشک می باشد. همچنین قسمت های جنوبی این شهر کوهستانی می باشد.

آب و هوای شهر ساری دارای زمستان های طولانی و بسیار سرد است. در طی چند سال اخیر سردترین دما در فصل زمستان 12- و گرم ترین آن در فصل تابستان به 40+ بوده است.

رودخانه تجن دارای 3 شاخه اصلی است: زادروم در شمال شاخه اصلی رودخانه در مرکز و شاخه سفید رود در جنوب حوضه آبرویزی و علاوه بر آنها در مسیر خود ریزابه هایی مانند دره ببر چشمه، پلاروی، شرین رود، سالار دره، آب تیرجاری و جز آنها را دریافت می کند.