شهر ساری مرکز شهرستان ساری در استان مازندران قرار دارد. از نظر جمعیت، شهر ساری سومین شهر پرجمعیت استان مازندران می باشد. در زبان محلی منطقه به مردم ساری، سارَوی گفته می شود.