فرهنگی و تاریخی

باغ و حمام فین

باغ و حمام فین کاشان از با ارزش ‌ترین آثار تاریخی كاشان و یکی از مهمترین باغ های ایرانی است است. برخی منابع تاریخی قدمت این…

  • کاشان
باغ و حمام فین

خانه بروجردی ها

خانه بروجردی ها از معروفترین بناهای تاریخی شهر کاشان است که در نیمه دوم قرن سیزدهم هجری ساخته شده است. خانه بروجردی ها نمونه یکی…

  • کاشان
خانه بروجردی ها

خانه طباطبایی ها

خانه طباطبایی ها کاشان که به وسیله مرحوم سیدجعفر طباطبایی از تجار معروف فرش زمان گذشته ساخته شده است از شاهکارهای هنر معماری قدیم به…

  • کاشان
خانه طباطبایی ها