نام سبزوار به دلیل آبادی زیاد بر روی این شهرستان گذاشته شده است. نام های قدیمی آن ساسویه آباد، بیهه و بیهق بوده است.

شهر سبزوار در غرب خراسان رضوی و در شمال شرقی ایران قرار دارد. پس از حمله مغول به ایران ( سلطنت خوازرمشاه) به دلیل وجود دلاوری مدافع به نام سربداران در این سرزمین مدتی نام این شهر را به سربداران تغییر دادن و با این نام خوانده می شد.

بعد از حکومت شیعه ی آل بویه حکومت شیعه ی بعدی به نام سربداران به ایران حکومت کرد که پایتخت خود را سبزوار انتخاب کردند.

با گذر زمان سبزوار یکی از مهمترین مراکز جمعیتی، دانشگاهی، فرهنگی، اسلامی، تاریخی ایران محسوب شد و به عنوان مادهای تاریخ و علم ایران معروف شد.

مراکز علمی و دانشگاهی و حوزه های علمیه این شهر دارای قدمتی دیرینه می باشند. این شهر همیشه و در همه زمان زادگاه اندیشمندان و شاعران و عارفان بزرگ کشور ایران بوده است.

تاریخ ساخت شهر سبزوار را در حدود سیصد میلادی زمان تشکیل سلسله ی ساسانی یا پیش از آن می دانند.

نام سبزوار:

نام این شهر در زمان قدیم «بیهق» بوده است، که در دوران پیش از اسلام بیهق را «بیهه» یا بیهین یا بیهگ به معنای جای نیکو یا بهترین ناحیه شرق ایران در زمان حکومت ساسانیان می نامیدند.

بیهه میان نیشابور در شرق و قومس در غرب بوده است و بر سر راه جاده ابریشم قرار داشته است. به عنوان یکی از مراکز تمدن ایرانی پیش از اسلام مخصوصاً در دوران اشکانیان و ساسانیان آباد بوده است که به همین دلیل نام آن به سبزوار تغییر پیدا کرد.