زبان اکثریت مردم سبزوار فارسی است. گویش مردم گویشهای اصیل خراسانی است که منشأ آن در فارسی است. لهجه سبزواری به خاطر حفظ اصالت خود در طول تاریخ تفاوت های فراوانی با سایر لهجه های خراسانی دارد.

به دلایل تاریخی لهجه سبزواری هنوز اصالت فارسی خود را حفظ کرده است. واژه های قدیمی این لهجه قدمت شهر را نشان میدهد و گویش دوران ایران باستان و لهجه های رایج آن زمان را تداعی می کند. این گویش را امروزه در میان مردم سبزوار هنوز می توان یافت.