جاذبه های طبیعی

غار پریان

غار پریان در استان اصفهان، 8 کیلومتری روستای ابیانه و 18 کیلومتری روستای سُه در یک دره به نام پری هول قرار دارد و از…

  • روستای ابیانه
غار پریان