فرهنگی و تاریخی

عمارت آیینه خانه مفخم

خراسان شمالی، سرزمینی که مردمانی با فرهنگ های مختلف را در خود گنجانده است. ترک، کرد و ... همه با هم و در کنار یکدیگر…

  • بجنورد
عمارت آیینه خانه مفخم