فرهنگی و تاریخی

طاق شیرین و فرهاد

شهر ایوان از قدمت زیادی برخوردار است که وجود غار هایی وسیع در این سرزمین حکایت از آن دارد که احتمالا این مناطق محل سکونت…

  • ایوان
طاق شیرین و فرهاد